Geri
Ürün sepetinize eklendi
Üye Ol Giriş Yap

İmha Saklama Politikası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKGÜL KALIP MAKİNA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ

SAKLAMA veİMHA POLİTİKASI

 

 


 

 

 

1.    AMACI

 

Akgül Kalıp Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.(“ŞİRKET”)bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Saklama ve İmha Politikası”)ile kişisel verilerin6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak teknik ve idari korunması, kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde, 28/10/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinin uygulamasını düzenlemek amacıyla çıkarılmaktadır.

 

2.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, ŞİRKET tarafından aşağıdaki listelenen ortamlarda başta Kanun hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

 

Elektronik ortamlar:

·      Muhasebe Personel Programı

·      E-PostaKutusu

·      Microsoft OfficeProgramları

·      Görüntü KayıtCihazları

 

Fiziksel ortamlar:

·      BirimDolapları

·      Klasörler

·      Arşiv

 

3.    SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, ŞİRKET tarafından özellikle:

a.    Faaliyetlerin sürdürülebilmesi,

b.    Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

c.    Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası,

d.    İşilişkilerinin yönetilebilmesi,

Amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

 

Saklamayı gerektiren sebepler:

a.    Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,

b.    Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,

c.    Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,ŞİRKET’in meşru menfaatinin olması,

d.    Kişisel verilerin ŞİRKET’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,

e.    Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

f.     Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından verisahiplerinin açık rızasınınbulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, ŞİRKET tarafından re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 

a.    Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veyailgası,

b.    Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadankalkması,

c.    Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadankalkması.

d.    Kişiselverileriişlemeninsadeceaçıkrızaşartınaistinadengerçekleştiğihallerde, ilgilikişininrızasını gerialması,

e.    İlgili kişinin, Kanun’un 11. Maddesinin 2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişiselverilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabuledilmesi,

f.     Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesitalebiilekendisineyapılanbaşvuruyureddetmesi, verdiğicevabınyetersizbulunmasıveya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygunbulunması,

g.    Kişiselverilerinsaklanmasınıgerektirenazamisüreningeçmişolmasına rağmen,kişiselverileridaha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcutolmaması.

 

4.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

 

ŞİRKET, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, ŞİRKET bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

 

4.1 Teknik Tedbirler

·      Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

·      Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

·      Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

·      Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

·      Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

·      Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

·      Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

·      Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

·      Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

·      Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

·      İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

·      Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

·      Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

·      Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

·      Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

·      Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

·      Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

·      Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

·      Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

·      Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

·      Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

·      Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

·      Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

·      Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

·      Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

·      Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

·      Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

·      Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

 

4.2 İdari Tedbirler

·      Çalışanlar,kişiselverilerehukuka aykırıerişimiengellemekiçinalınacaktekniktedbirler konusunda eğitilmektedir.

·      İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak ŞİRKET içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkatealınır.

·      ŞİRKET personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için Kanun ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün ŞİRKET ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlareklemiştir.

·      Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğüngörevdenayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

·      ŞİRKET tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişiselverilerinaktarıldığıkişilerin,kişiselverilerinkorunmasıamacıyla gerekligüvenliktedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

·      İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’abildirir.

·      Gerekli hallerde kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personelistihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında eğitimleriverir.

·      ŞİRKET, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

 

5.    KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

 

ŞİRKET ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Kişisel verilerin silinmesi akabinde ilgili kişiler hiçbir şekilde silinen verilere tekrardan erişilemeyecek ve kullanılmayacaktır. ŞİRKET tarafından kişisel verilerin imha süreçlerinin tanımlanması ve takip edilmesine ilişkin etkin bir veri takip süreci yönetilecektir. Yürütülen süreç sırası ile silinecek verilerin tespit edilmesi, ilgili kişilerin tespiti, kişilerin erişim yöntemlerinin tespiti ve hemen akabinde verilerin silinmesi olacaktır.

 

ŞİRKET kişisel verileri yok etmek, silmek veya anonim hale getirmek için verilerin kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

 

5.1  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkinYöntemler

5.1.1   Kişisel VerilerinSilinmesi

 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin silinmesi yöntemi olarak ŞİRKET aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir:

 

ü Kâğıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi ile çizilerek, boyanarak,kesilerek veya silinerek işlemuygulanacaktır.

ü Merkezi dosyada yer alan ofis dosyaları için kullanıcı(lar)nın erişim hakkı(ları) ortadan kaldırılacaktır.

ü Veri tabanlarında bulunan kişisel bilgilerin bulunduğu satırlar yahut sütunlar ‘Delete’ komutuile silinecektir.

Gerekli olduğu zaman bir uzman tarafından yardım alınarak güvenli olaraksilinecektir.

 

5.1.2   Kişisel Verilerin YokEdilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin aşağıdaki yöntemlerle hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Fiziksel Yok Etme

Kâğıt İmha Makinesi ile YokEtme

De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulmasıyöntemidir.

5.1.3   Kişisel Verileri Anonim HaleGetirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. ŞİRKET kişisel verileri anonim hale getirmek için aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

Maskeleme (Masking):Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

 

Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkarılarak saklanan veriler anonim halegetirilmektedir.

 

Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır.

 

Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin;doğumtarihleriyerineyaşlarınbelirtilmesi,açıkadresyerineikamet edilen bölgeninbelirtilmesi.

 

Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/-) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüdeuygulanır.

 

Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.

 

ŞİRKET kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin re’sen karar alabilecek ve seçmiş olduğu kategoriye göre kullanacağı yöntemi deserbestçe belirleyebilecektir. Ayrıca Yönetmelik’in 13. maddesi kapsamında ilgili kişinin başvuru esnasında kendisine ait kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesi kategorilerinden birini seçmesi halinde de ilgili kategoride kullanılacak yöntemler konusunda ŞİRKET serbesti içinde olacaktır.

6.    KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

ŞİRKET, kişisel verileri işlendikleri amaç için Ek-1’de belirtilen süreler boyunca saklar. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Mevzuatta öngörülmüş bir süre olmaması halinde kişisel veriler Ek-1’deki tabloda yer alan kişisel verilerin tutulması için azami süre boyunca saklanacaktır. Bu süreler; ŞİRKET’ın veri kategorileri ve veri sahibi kişi grupları değerlendirilerek; bu değerlendirme sonucu elde edilen verilerin kanunlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak ve azami Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan zamanaşımı süresi (10 yıl) gözetilerek belirlenmiştir.

 

Bu sürelerin sona ermesi dolayısıyla silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı durumda ŞİRKET bu tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

7.    PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlenmiştir. Buna göre, her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu sistemlerde bilgilerin tekrar geri getirilmeyecek şekilde, verilerin kaydedildiği varsa evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülmeyecek şekilde silinecektir.

8.    PERSONEL

Kanun kapsamında ŞİRKET veri sorumlusu sıfatıyla,Yönetmelik’in 11. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak,Kanunun veri saklama ve imha süreci uygulanması bakımından yükümlülükleri yerine getirilecek personelin unvanları,birimleri ve görev tanımları Saklama ve İmha Politikası Ek-2’de yer alan tablo ile belirlenmiştir.

Sınırları belirlenmiş bu kişiler Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi yetki sınırları içinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle Kollukta, Savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde ŞİRKET’i temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak ŞİRKETKişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı seçilmiştir. Her bir departman sorumlusu, departmanlardaki ilgili kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Saklama ve İmha Politikası ve Kişisel Veri Politikasına uygun davranıp davranmadığını denetlemekle yükümlü olacaktır. Tüm departman sorumluları belirtilen periyodik imha sürelerinde işbu Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri ŞİRKET Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı’na raporlayacaktır. Bu raporlar için yapılan çalışma sonuçlarında çıkan karar uygulamaya konulacaktır.

 

9.    REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTENKALDIRMA

Saklama ve İmha Politikasınındeğiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması halinde yeni düzenlemeŞİRKET internet sitesinden ilan edilecektir.

 

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              YÜRÜRLÜK

Bu Saklama ve İmha Politikasıyayınlandığı tarihinde yürürlüğe girer.

 

EKLER

EK 1-Veri Saklama ve İmha Süreleri

EK 2-Kişisel Veri Saklama, İmha ile Görevli Personel Tablosu

EK 3- Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesi

 


 

EK1- Veri Saklama ve İmha Süreleri

Veri Kategorisi

Saklama Süresi

İmha Süresi

Kimlik

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İletişim

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Özlük

İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hukuki İşlem

Yargı kararının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Müşteri İşlem

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Fiziksel Mekân Güvenliği

15 gün

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İşlem Güvenliği

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Risk Yönetimi

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Finans

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Mesleki Deneyim

İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Pazarlama

İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sağlık Bilgileri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 

İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Aile Bilgileri

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

EK 2-Kişisel VeriSaklama, İmha ileGörevli Personel Tablosu

 

Personel

Görev

Sorumluluk

Personel Sorumlusu

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecininyönetimi

İdari Mali İşler Sorumlusu

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecininyönetimi

 

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecininyönetimi

 

EK 3- Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönerge

 

Anasayfa Alt Banner İş Ortağı
Anasayfa Alt Banner 2
Anasayfa Alt Banner 2
Anasayfa Alt Banner 2