Geri
Ürün sepetinize eklendi
Giriş Yap

KVK Politikası

 

AKGÜL KALIP MAKİNA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VEİŞLENMESİPOLİTİKASI

 

 

 

 

 

 

 

Hedef Kitle:Akgül Kalıp Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler

 

Hazırlayan:Akgül Kalıp Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

 

Versiyon: 1.0

 

Onaylayan:Akgül Kalıp Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından onaylanmıştır.


 

AKGÜL KALIP MAKİNA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI


 

1.   GİRİŞ

Akgül Kalıp Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.(“ŞİRKET”)yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte veiş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir.ŞİRKETKişiselVerilerinKorunmasıveİşlenmesi Politikası(“Politika”), 6698sayılı KişiselVerilerinKorunmasıKanunu’nca(“Kanun”)belirlenen kişiselveriişleme usul ve esaslarınınŞİRKET organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. ŞİRKETbu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciylekişisel verileri işlemekte vekorumakta, kişisel verisahiplerini bilgilendirerekgereklişeffaflığısağlamaktadır.

 

1.1.Amaç

Bu Politikanın amacı,Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esaları, ŞİRKET organizasyon ve süreçlerine  uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. ŞİRKET kişisel verilerin işlenmesi ve korunması içinbu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

1.2.Kapsam

Politika,ŞİRKET iş süreçlerindeotomatikolanyadaherhangibirverikayıt sistemininparçasıolmakkaydıylaotomatikolmayanyollarla elde edilen bütün kişisel verilerikapsamaktadır.

1.3  . Dayanak

Politika, Kanun ve ilgilimevzuata dayanmaktadır.Kişisel veriler, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanunu, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  Kuruluş Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

YürürlüktekimevzuatvePolitika arasındauyumsuzluk olduğu hallerdeyürürlüktekimevzuatuygulanır. İlgilimevzuattarafından  öngörülen düzenlemeler, Politika ileŞİRKETuygulamalarına dönüştürülmektedir.

1.4 . Tanımlar

Açık rıza

Belirlibirkonuyailişkin,bilgilendirilmeye dayananveözgüriradeyleaçıklananrızayı ifadeeder.

Başvuru Formu

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

İlgili kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunmasıveyedeklenmesindensorumlu olankişiyadabirimhariçolmaküzereveri sorumlusu organizasyonu içerisindeveya verisorumlusundanaldığıyetkivetalimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasıolmakkaydıylaotomatikolmayan yollarla işlenen kişiselverilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel veri sahibi

Kişisel verileri ŞİRKET tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

Kişisel verilerin silinmesi

Kişiselverilerinsilinmesi;kişiselverilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, gerigetirilemez ve tekrar kullanılamaz halegetirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,vakıfyadasendikaüyeliği,sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriile

biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik imha

Kanun’dayeralankişiselverilerinişlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme,yoketmeveyaanonimhalegetirme işlemi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri sahibi / İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olangerçekveya tüzel kişi.

Veri Temsilcisi

Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

2.   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIKONULARI


 

2.1.  Kişisel Verilerin GüvenliğininSağlanması

ŞİRKET,kişiselverilerinhukukaaykırıaçıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemekiçin, kişisel verininniteliğinegöre,Kanun’un12.maddesinde öngörülengerekliönlemlerialmaktadır.ŞİRKET,KişiselVerileri KorumaKurumutarafındanyayımlanmışolanrehberlereuygunolarakgereklikişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimlergerçekleştirmektedir.

2.2.  Özel Nitelikli Kişisel VerilerinKorunması

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk,etnikköken,siyasidüşünce,felsefiinanç,din,mezhepveyadiğerinançlar,kılıkve kıyafet,dernek,vakıfyadasendikaüyeliği,sağlık,cinselhayat,cezamahkûmiyeti,güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetikverilerinkorunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmaktave gereklidenetimleryapılmaktadır.

2.3.       KişiselVerilerinKorunmasıveİşlenmesi Bilincinin  Geliştirilmesi

ŞİRKET,kişiselverilerinhukukauygun işlenmesini,erişilmesini, verilerinmuhafazası ve hakları kullanmayayönelikbilincin geliştirilmesiiçinilgililere gerekli eğitimleri verir.

Çalışanların kişisel verileri korumabilincini arttırmakiçin,ŞİRKETgerekli iş süreçlerini oluşturur,ihtiyaç duyulması halindedanışmanlardan destek alır.Uygulamada karşılaşılan eksiklikler veeğitimlerin sonucu ŞİRKET yönetimi tarafındandeğerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgilimevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimlerdüzenlenir.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1.Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

                                                     i.          HukukaveDürüstlükKuralınaUygunİşleme

     Kişiselveriler,işsüreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerintemelhakveözgürlüklerinezararvermeden,hukukavedürüstlük kuralınauygunolarakişlenir.

                                                   ii.          KişiselVerilerin Güncel ve DoğruveOlmasınıSağlama

     İşlenenkişisel veriler,güncel ve doğrututmak için gerekli önlemleralınmakta veplan ve programlıçalışılmaktadır.

                                                 iii.          Belirli,AçıkveMeşruAmaçlarlaİşleme

     Kişiselveriler,yürütülen iş süreçlerindebelirlenen ve açıklananmeşru amaçlara bağlı işlenmektedir.

                                                 iv.          İşlendikleriAmaçlaBağlantılı,SınırlıveÖlçülüOlma

     Kişiselveriler,süreçleriningerektirdiğinitelikveölçüdetoplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.

                                                   v.          GerekliOlanSüreKadarMuhafazaEtme

Kişisel veriler, ilgilimevzuattaöngörülenve kişisel verileri işlemeamacıiçin gerekliolanen azsürekadarmuhafazaedilmektedir.Öncelikle, ilgilimevzuattakişisel verilerinsaklanmasıiçinbirsüreöngörülmüş isebu süreye,öngörülmemiş isekişiselverilerişlendikleriamaçiçingerekli olansürekadarmuhafaza edilmektedir.Kişiselverilersaklamasürelerininsonundaperiyodikimha sürelerineveyaverisahibibaşvurusunauygunolarak,uygun yöntemlerle(silme,yoketme veya anonimleştirme) imhaedilmektedir.

3.2.Kişisel Verilerin İşlenmeŞartları

Kişiselveri,sahibininaçıkrızavermesi veya aşağıda belirtilendiğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.

                                                     i.          Kişisel Veri Sahibinin Açık RızasınınBulunması

     Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibininaçık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerekve özgür iradesialınarak gerçekleşir.

                                                ii.            Kişisel Veri Sahibinin Açık RızasınınBulunmaması

Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

a.    KanunlardaAçıkçaDüzenlenmesi

     Kanunlarda kişiselverilerinişlenmesine ilişkin açıkbirdüzenlemebulunmasıhalindekişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadanişlenebilir.

b.    FiiliİmkânsızlıkSebebiyleİlgilininAçıkRızasınınAlınamaması

Fiiliimkânsızlıknedeniyle,rızasınıaçıklayamayacakdurumdaolanveyarızasınageçerlilik tanınamayacakolankişinin,kendisininyadabaşkabirkişininhayatıveyabedenbütünlüğünü korumakiçin,kişiselverisininişlenmesizorunluolmasıdurumundaverisahibininkişiselverileri işlenebilir.

c.    SözleşmeninKurulmasıveyaİfasıylaDoğrudanİlgiOlması

     Kişiselverilerinişlenmesi, verisahibinintarafolduğubirsözleşmeninkurulmasıveyaifasıyladoğrudan ilgiliyse verisahibininkişiselverileri işlenebilir.

d.    HukukiYükümlülüğünYerineGetirilmesi

     ŞİRKEThukukiyükümlülükleriyerinegetirirken,kişisel veri işlemezorunluolmasıhalindeveri sahibinin kişisel verileriişlenebilir.

e.    KişiselVeriSahibininKişiselVerisiniAlenileştirmesi

     Kişiselverisinialenileştiren veri sahiplerine ait kişiselveriler,alenileştirme amacıyla sınırlı olarak,kişisel verileri işlenebilir.

f.     BirHakkınTesisiveyaKorunmasıiçinZorunlu Veriİşleme

     Veri işleme birhakkın tesisi,kullanılması veyakorunması içinzorunluiseveri sahibinin kişisel verileriişlenebilir.

g.    MeşruMenfaatiçinZorunlu Veriİşleme

Kişiselverisahibinintemelhakveözgürlüklerinezararvermemekkoşuluyla,ŞİRKETmeşru menfaatleriiçinveriişlemeninzorunluolmasıdurumundaverisahibininkişiselverilerilenebilir.

3.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerinİşlenmesi

ŞİRKET özelniteliklikişiselverileri,Kanun ve Politika’dabelirlenenilkelere uygun, Kurul’unbelirlediğiyöntemlerlegereklihertürlüidariveteknikönlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:

                                                     i.          Sağlıkvecinselhayatdışındakiözelniteliklikişiselveriler,kanunlardaişlenmesineilişkinaçıkçabirhükümolmasıdurumundaveri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızasıalınır.

                                                   ii.          Sağlıkvecinselhayatailişkinözelniteliklikişiselveriler,sırsaklamayükümlülüğüaltındabulunankişilerveya yetkili kurumve kuruluşlar tarafından:kamusağlığınınkorunması,koruyucuhekimlik,tıbbiteşhis,tedavivebakımhizmetlerininyürütülmesi,sağlıkhizmetleriilefinansmanınınplanlanmasıveyönetimiamacıyla,veri sahibinin açıkrızasıaranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızasıalınır.

3.4.Kişisel Veri SahibininAydınlatılması

ŞİRKET,kişiselveri sahiplerini,hangi amaçlarla kişisel verilerininişlendiği,hangi amaçlarlakimlerle paylaşıldığı,hangiyöntemlerletoplandığı, hukukisebebiveverisahiplerininkişiselverilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuatauygunşekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel  verilerininkorunmasını,Politika’dakiesaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı  yürütülmektedir.

3.5. Kişisel VerilerinAktarılması

ŞİRKET,kişiselveriişlemeamaçlarıdoğrultusunda,gerekligüvenlikönlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncükişi şirketlere,grupşirketlerine,üçüncügerçekkişilere)hukukauygunolarak aktarabilir.ŞİRKETaktarma işlemlerini, Kanun’un8.maddesindeöngörülendüzenlemelereuygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.

i.      KişiselVerilerinAktarılması

Kişiselverilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızasıaranmakla birlikte,aşağıda belirtilen koşullarınbiryada birkaçına dayanılarak,Kurultarafındanöngörülenyöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilereaktarılabilir.

a.    Kanunlarda açıkçaöngörülmesi,

b.    Birsözleşmeninkurulmasıveyaifasıyladoğrudan doğruya ilgili ve gerekliolması,

c.    ŞİRKET’unhukukiyükümlülüğünüyerinegetirebilmesiiçinzorunluolması,

d.    Verisahibitarafındankişiselverileri alenileştirilmişolmasışartıyla,alenileştirmeamacıylasınırlı,

e.    ŞİRKET’unveyaverisahibininveyaüçüncükişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluolması,

f.     VerisahibinintemelhakveözgürlüklerinezararvermemekkaydıylaŞİRKETmeşrumenfaatlerinin sağlanması içinzorunluolması,

g.    Fiili imkânsızlıknedeniylerızasınıaçıklayamayacakdurumdabulunanveyarızasınahukukigeçerlilik tanınmayan kişininkendisinin yada birbaşkasının hayatı veya bedenbütünlüğünü koruması için zorunluolması.

Kurul tarafından yeterlikorumayasahip olduğu belirlenen,YeterliKorumayaSahipYabancıÜlke” olarakilan edilen yabancıülke statüsündekilere, yukarıda sayılandurumlarınherhangibirinebağlıkişisel veriler aktarılabilir.Yeterlikorumabulunmayan,Türkiyeveyabancıülkedekiverisorumlularınınyeterlibir korumayıyazılıolaraktaahhütedenveKurul’uniznininbulunduğu“YeterliKorumayı Taahhüt EdenVeri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”statüsündekilere,mevzuattaöngörülenşartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.

ii.ÖzelNitelikliKişiselVerilerinAktarılması

Özelniteliklikişiselveriler,Politika’dabelirlenenilkelereuygunolarak,Kurul’unbelirleyeceğiyöntemlerdedahilolmaküzere,gereklihertürlüidarivetekniktedbirler alınarakaşağıda belirlenenkoşullarlaaktarılabilir:

a.    Sağlıkvecinselhayatdışındakiözelniteliklikişiselveriler,kanunlardakişiselverilerinişlenmesineilişkinaçıkçabirhükümolmasıhalindeveri sahibinin açık rızası aranmaksızın,aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

b.    Sağlıkvecinselhayata ilişkinözel nitelikli kişiselveriler,kamusağlığının korunması,koruyucu hekimlik,tıbbiteşhis,tedavivebakımhizmetlerininyürütülmesi,sağlıkhizmetleriilefinansmanının planlanmasıveyönetimi amacıyla,sır saklamayükümlülüğüaltında bulunankişiler veya yetkili kurumvekuruluşlartarafındanaçıkrızaaranmaksızın,aksihaldeverisahibininaçık rızasıalınması durumunda.

Kişiselveriler, “Yeterli KorumayaSahipYabancıÜlke”statüsündekilere yukarıdakişartlardanherhangibirininbulunmasıhalinde,yeterlikorumanınbulunmamasıhalinde “YeterliKorumayıTaahhütEdenVeri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuattadüzenlenenveriaktarımşartlarına görekişisel veriler aktarılabilir.

4.KİŞİSELVERİ ENVANTERPARAMETRELERİ

ŞİRKETyönetim, insan kaynakları idari işler, mali işler(muhasebe-finans), planlama-lojistik-bilgi işlem, üretim, pazarlama-satış, satın alma, iş süreçlerinde, çalışan adayı, çalışan, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, veli/vasi/temsilci, ziyaretçiler vd. kişisel veri sahipliklerine aitveri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlıişlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden ŞİRKET’un alanında bildirilmektedir.

Kişisel veri işleme amaçlarıkişiselveri kategorilerine göre,Kanun’un10.maddesivediğer mevzuatuyarıncailgili kişileribilgilendirmek, Kanun’un5.ve6.maddesindebelirtilenkişisel veri işlemeşartlarındanenazbirine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerinişlenmesine ilişkinKanun’un4.maddesindebelirtilenilkelerbaşta olmaküzere,Kanun’dabelirtilengenel ilkelereuygungerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.

Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içikuruluşlar ile belirlenen amaçlarla (Ek-3)paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelere kişisel bilgi aktarımı yapılmamaktadır.

5.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

ŞİRKET, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, binçlendirme ve eğitim faaliyetlerinigerçekleştirmektedir.

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, ŞİRKET bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

6.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VEİMHASI

ŞİRKET, kişisel verileri işlemeamacı içingerekli olansüreileilgilimevzuattaöngörülenen azsürekadarmuhafazaeder.ŞİRKET,öncelikleilgilimevzuattabirsürebelirlenmiş isebu süreyeuygun; yasalbirsüreöngörülmemişisekişiselverilerinişlenmeamacıiçingerekli sürekadarkişisel verileri saklar.Kişiselverilerbelirlenensaklamasürelerininsonunda,periyodikimha sürelerineveyaverisahibibaşvurusunauygunolarak,belirlenenyöntem(silme,yoketme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINKULLANILMASI

7.1. Kişisel Veri SahibininHakları

Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklarasahiptirler:

                                                     i.     Kişiselveriişlenipişlenmediğiniöğrenme,

                                                   ii.     Kişiselverileriişlenmişsebunailişkinbilgitalepetme,

                                                 iii.     Kişisel verilerinişlenmeamacınıvebunlarınamacınauygunkullanılıpkullanılmadığınıöğrenme,

                                                 iv.     Yurtiçindeveyayurtdışındakişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişileribilme,

                                                   v.     Kişiselverilerineksikveyayanlışişlenmişolmasıhâlindebunlarındüzeltilmesiniistemeve bukapsamdayapılanişlemin kişiselverilerinaktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,

                                                 vi.     Kanunveilgilidiğerkanunhükümlerineuygunolarakişlenmişolmasınarağmen, işlenmesini gerektirensebeplerinortadankalkmasıhâlinde kişisel verilerin silinmesiniveyayokedilmesiniistemevebukapsamdayapılanişleminkişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,

                                               vii.     İşlenenverilerinmünhasıranotomatiksistemleraracılığı ileanalizedilmesisuretiylekişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme,

                                             viii.     Kişiselverilerinkanunaaykırıolarakişlenmesisebebiylezararauğramasıhâlindezararıngiderilmesini talepetme.

7.2. Kişisel Veri Sahibinin HaklarınıKullanması

Kişiselverisahipleri6.1. maddede sayılanhaklarailişkintaleplerini, Kurul’unbelirlediği yöntemlerleŞİRKET’ailetebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlarVeri Sahibi Başvuru Formu”(Ek-4) doldurularak, ŞİRKET’a başvurabilir.

7.3.Başvurulara Cevap Verilmesi

ŞİRKET,kişiselverisahibitarafındanyapılanbaşvurularıKanunvediğermevzuatauygunsonuçlandırır. UsuleuygunşekildeŞİRKET’ailetilen talepler,enkısasüredeve engeç30(otuz)güniçinde,ücretsizolaraksonuçlandırır.Ancak,işleminayrıcabir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

ŞİRKET, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

i.      Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

ii.    Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

iii.  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

iv.  Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

v.    Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

vi.  Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

vii.    Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

viii.  Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

ix.  Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,

x.    Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

xi.  Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

7.5.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ŞİRKET’un cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

7.6.Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler

ŞİRKET, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. ŞİRKET, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8.YÜRÜTME

Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlülüğe konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”(Ek-5) ile sağlanmaktadır.

İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-6), “Tedarikçi Gizlilik Taahhütnamesi, Tedarikçi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-7)  “Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-9), “Kamera Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-10)ile gerçekleştirilmektedir.

Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden ŞİRKET Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI

Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.Politika’da meydana gelecek değişikliklerŞİRKET’unduyuru panosundayayımlanarakkişiselverisahiplerinin, ilgilikişilerin erişiminesunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

EKLER

Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri

Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Ek 4- Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Ek 5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Ek 6- Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 7- Tedarikçi Gizlilik Tahhütnamesi, Tedarikçi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 8- Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 9- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 10- Kamera Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

EK 1- VeriKategorileri ve Kişisel Veriler

                       

Veri Kategorileri

Kişisel Veri

Kimlik

Ad, Soyad

Anne- Baba Adı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Medeni Hali

Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No

TC Kimlik No

Cinsiyet  Bilgisi

TC Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi

İletişim

Adres

E Posta Adresi

İletişim Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

Telefon No

Özlük

Bordro Bilgileri

Disiplin Soruşturması

İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları

Özgeçmiş Bilgileri

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.

Müşteri İşlem

Fatura

Senet

Çek Bilgileri

Giriş-Çıkış Bilgileri

Sipariş Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri

Kamera Kayıtları

İşlem Güvenliği

İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

IP Adres Bilgileri

Şifre ve Parola Bilgileri

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi

Finans

Bilanço Bilgileri

Finansal Performans Bilgileri

Kredi ve Risk Bilgileri

Banka Hesap Numarası

IBAN Numarası

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri

Gidilen Kurslar

Meslek İçi Eğitim Bilgileri

Sertifikalar

Pazarlama

 

 

 

Alışveriş Geçmişi Bilgileri

Çerez Kayıtları

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü, Ses Kaydı

Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler

Kılık Ve Kıyafet

Kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler

Sağlık Bilgileri

Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

Kan Grubu Bilgisi

Kişisel Sağlık Bilgileri

Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri

Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları

Test Sonuçları

Muayene Verileri

Reçete Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler

Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler

Aile Bilgileri

Çocuk Sayısı

Aile Cüzdanı

Eş Çalışma Bilgileri

Çocuk Eğitim ve Yaş Bilgileri

Çalışma Verileri

Departmanı

Çalışma Şekli

Mesleği

Referansları

Son çalışılan şirket bilgileri

İmza

Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler

Sigorta

Özel Sigorta Verileri

Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri

Denetim ve Teftiş Bilgileri

Yabancılarda Oturma İznine Ait Bilgiler

 

EK 2-Kategorik Kişisel Veri İşlemeAmaçlar

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve AktarılmaAmaçları

ŞİRKETKanun’un8.ve9.maddelerineuygunolarakkatılımcı, müşterileri ve çalışanlarınkişiselverileriniaşağıdasıralanan kişi kategorilerineaktarabilir:

 

Veri AktarımıYapılabilecekKişiler

Tanımı

Veri AktarımAmacı ve Kapsamı

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

ŞİRKET faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler

Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı

Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore ŞİRKET’tan   bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı

Tedarikçi

ŞİRKET’a veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar

ŞİRKET’un dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı

Özel Sigorta Şirketleri

Sözleşmeli BES Şirketi

BES kapsamında yapılan bildirimle sınırlı

Anasayfa Alt Banner İş Ortağı
Anasayfa Alt Banner 2
Anasayfa Alt Banner 2
Anasayfa Alt Banner 2